BAYMAK / BR�TJE  SER�S� KOMB�LER

 

 

Energy Digit
 

Modeller :

BR�TJE  ENERGY D�G�T  240�    BACALI ELEKTRON�K 20.640 kcal/h

BR�TJE  ENERGY  D�G�T 240 F� HERMET�K ELEKTRON�K  21.500 kcal/h

BR�TJE  ENERGY  D�G�T 310 F� ERMET�K ELEKTRON�K  26.660 kcal/h

 

Teknik �zellikler :


-Bacal� ve hermetik modeller  
-Yeni jenerasyon Grundfos sirkilasyon pompa ile enerji tasarrufu 
-%93 verim 
-�ki �s�tma devresi s�cakl��� se�im imkan� ile yerden �s�tmaya uygun 
-Ar�za te�his sistemi 
-NTC ile elektronik s�cak su kontrol� 
-Energy Digit kombinin t�m parametreleri LCD g�sterge �zerinden g�r�lebilmektedir

 

Modeller 


BR�TJE  ENERGY  280 �   BACALI ELEKTRON�K 24.080 kcal/h

Teknik �zellikler
 
-24.080 kCal/h Bacal�
-Elektronik full mod�lasyon 
-%92,26 verim 
-Ar�za te�his sistemi 
-NTC ile elektronik s�cak su kontrol� 
-Sars�lmaz g�venilirlik 

 

  Bro��r.pdf
 

 

Novadens EXTRA PREM�X YO�U�MALI KOMB� YEN�


 
Modeller 

BR�TJE NOVADENS EXTRA 240 20.640 kcal/h
BR�TJE NOVADENS EXTRA 280 24.080 kcal/h
BR�TJE NOVADENS EXTRA 330 28.380 kcal/h
 
Teknik �zellikler 
 

-Premix yanma teknolojisi
-S�k�lebilir uzaktan kumanda
-Haftal�k �al��ma saatleri programlama
-Dijital oda termostat� 
-Is�tma ve kullan�m suyu modunla yo�u�ma  
-D�� hava sens�r� opsiyonel  
-Elektrikli �� yollu vana      

 

-Premix yanma teknolojisine sahip novadens Extra yo�u�mal� kombiler % 109,8 (DIN 4702-T8) verimliliktedir
-%30 k�smi y�kte %107,5 verimlilikte �al��maktad�r
-Geleneksel �s�tma sistemlerine g�re enerji tasarrufu sa�lar ve d���k emisyon de�erleri   (%80 CO ve %90 Nox)
-Y�ll�k CO2 emisyon de�erleri  standart verime sahip olan kombilere g�re  %20 daha az
-�lave olarak yo�u�mal� kombideki mod�lasyonlu fan ile serinin t�m ��kt�lar� sabit verimlilikte  
-Baca s�cakl���n�n d���k olmas� sebebiyle yanma esnas�nda ve kalorifer tesisat�nda olu�an d���k �s� kay�plar�   
-Bu yo�u�mal� kombi s�n�f� hava ve gaz�n �n kar���m� ve �zel paslanmaz �elik brul�r� sayesinde d���k emisyon de�erleri 

 

 

 

Bro��r.pdf 
 

 

 

Novadens PREM�X YO�U�MALI KOMB�


 
Modeller 

BR�TJE NOVADENS 240 20.640 kcal/h
BR�TJE NOVADENS 280 24.080 kcal/h
BR�TJE NOVADENS 330 28.380 kcal/h
 
Teknik �zellikler 
 

-Ar�za tespit sistemi  
-Is�tma ve kullan�m suyu modunla yo�u�ma  
-Uzaktan kumanda ve d�� hava sens�r� opsiyonel  
-Elektrikli �� yollu vana  
-Kontrol panelinde manometre  
-Kontrol panosunda kazan�n genel ar�zalar� g�sterilir       

 

-Premix yanma teknolojisine sahip novadens yo�u�mal� kombiler % 109,8 (DIN 4702-T8) verimliliktedir
-%30 k�smi y�kte %107,5 verimlilikte �al��maktad�r
-Geleneksel �s�tma sistemlerine g�re enerji tasarrufu sa�lar ve d���k emisyon de�erleri   (%80 CO ve %90 Nox)
-Y�ll�k CO2 emisyon de�erleri  standart verime sahip olan kombilere g�re  %20 daha az
-�lave olarak yo�u�mal� kombideki mod�lasyonlu fan ile serinin t�m ��kt�lar� sabit verimlilikte  
-Baca s�cakl���n�n d���k olmas� sebebiyle yanma esnas�nda ve kalorifer tesisat�nda olu�an d���k �s� kay�plar�   
-Bu yo�u�mal� kombi s�n�f� hava ve gaz�n �n kar���m� ve �zel paslanmaz �elik brul�r� sayesinde d���k emisyon de�erleri  
-Dijital g�stergede, ar�za lambalar� ve ayar d��meleri sayesinde kazan�n parametreleri ile kolayl�kla ayarlanabilme ve kontrol edilebilme  

 

Bro��r.pdf 

 

Quasar Serisi

 
Modeller 
QUASAR 24 F�  HERMET�K ELEKTRON�K 20.640 kcal/h
QUASAR 24 �    BACALI ELEKTRON�K  20.640 kcal/h
 
  Teknik �zellikler   

 

-Bile�ik �s� e�anj�r�                                              

-Elektronik kire� �nleyici sistem 
-Konum ve ar�za te�his sistemi 
-Kullan�m suyu s�cakl�k ayar�

-Is�tma devresi s�cakl�k ayar�

-Elektronik full alev mod�lasyonu     

-NTC sens�rler ile elektronik s�cakl�k kontrol�

 

Bro��r.pdf 

Star Britge 3 E�ANJ�RL� YO�U�MALI KOMB�

 

� 3 e�anj�r teknolojisi ile %103,14 verim
� CEE 92/42 * * * *  enerji verimlili�i
� Geni� LCD s�k�lebilir panel �zerinden geli�mi� kontrol sistemi
� Ta��nabilir kontrol paneli �zerinden tam kontrol
� Dijital ar�za te�his sistemi ve ar�za kay�t haf�zas�
� S�k�lebilir panel �zerinden oda termostad� �zelli�i
� Kombi gaz ve enerji t�ketim oranlar�n�n dijital takibi
� Du� fonksiyonu ile kullan�m suyu konforu
� Cihaz�n �al��ma saatlerini g�nl�k ve haftal�k programlama
� Y�ksek verimli al�minyum silikon kaplanm�� bak�r ana �s� e�anj�r�
� 18 plakal� Al�minyum yo�u�ma e�anj�r�
� 17 lt/dakika s�cak su kapasiteli paslanmaz �elik kullan�m suyu e�anj�r�
� Hidrolik grup ile uzun �m�r
� T�rbinli debimetre teknolojisi ile hassas kullan�m s�cak suyu kontrol�
� Yeni Elektronik �� yollu vana kontrol�
� Yerden �s�tma ve panel radyat�r sistemlerini uygunluk
� D���k enerji seviyesine sahip sirk�lasyon pompas�
� Seramik yanma odas� izolasyonu
� Elektronik full alev mod�lasyonu

Bro��r.pdf 

 

Star Extra Serisi

 

Modeller 


STAR EXTRA 240�   Bacal� , Elektronik, Full Mod�lasyonlu 20.640 kcal/h
STAR EXTRA 240F� Hermetik, Elektronik, Full Mod�lasyonlu 21.500 kcal/h
STAR EXTRA 310F� Hermetik, Elektronik, Full Mod�lasyonlu 26.660 kcal/h


 

Teknik �zellikler  

 

-% 94,51 verim
-Ar�za te�his sistemi  
-Elektronik full alev mod�lasyonu  
-�ki �s�tma devresi s�cakl��� se�im imkan�  
-Otomatik kontrol sistemi  
-Yeni jenerasyon pompa ile %25�e varan enerji tasarrufu 
-18 lt/h e kadar s�cak su kapasitesi 
- 3 y�ld�z enerji verimlili�i (CE/92/42)

- Star extra serisi kombilerin t�m kontrol ve ayarlar� �zerindeki Dijital Ekran taraf�ndan programlanabilmekte ve kontrol edilmektedir.

- �al��ma komutlar� do�rudan kumanda panosuna girilmektedir.

- Dijital Ekranda servis kontrolleri ve yeni geli�tirilen pro�ramlar ve fonksiyonlarda sonradan bilgi giri�ini izin verecek �ekilde tasarlanm��t�r

- Kumanda �zerindeki zamanlama fonksiyonu sayesinde kombi pro�ram saati olarak kullan�labilmektedir

- Konfor ve ekonomi se�enekleri kullan�m suyunda t�keticilere istenildi�inde iki fark� s�cakl�k ayar� imkan� sa�lamaktad�r.

- ��kar�labilir kumanda panosunun �zerinde bulunan sens�r vas�tas� ile oda s�cakl��� g�r�lebilmekte ve ��kar�labilir dijital ekran panosu oda termastad� olarakta kullan�labilmektedir.

 

Bro��r.pdf 

 

Star Serisi
 
Modeller 
BR�TJE STAR 240�     BACALI ELEKTRON�K  20.640 kcal/h
BR�TJE STAR 240F�   HERMET�K ELEKTRON�K 20.640 kcal/h
BR�TJE STAR 280�     BACALI ELEKTRON�K  24.080 kcal/h
BR�TJE STAR 310F�   HERMET�K ELEKTRON�K 26.660 kcal/h

Teknik �zellikler 

-Y�ksek teknoloji  
-K���k ebatlar  
-Geni� model se�ene�i  
-Ar�za te�his sistemi  
-Elektronik full alev mod�lasyonu  
-�ki �s�tma devresi s�cakl��� se�im imkan�  
-NTC ile elektronik su s�cakl��� kontrol�  
-Otomatik kontrol sistemi

 

Bro��r.pdf 

 

 

FALKE KOMB�LER

 

 

Falke Tek E�anj�rl� Kombiler

Modeller  
FALKE HT (20.640 kcal/h - HERMET�K) 
FALKE BT (20.640 kcal/h  - BACALI) 
 
Teknik �zellikler 
-% 92,42 verim 
-Verim optimizasyonu i�in patentli AFR sistemi 
-Kademesiz elektronik mod�lasyonlu gaz valfi 
-Dereceli otomatik ate�leme 
-Bile�ik �s� e�anj�r� 
-Otomatik by-pass 
-Hava purj�rl� sirk�lasyon pompas� 
-Pompa s�k��mas�n� �nlemek i�in her 24 saatte bir �al��t�rma �zelli�i 
-3 bar�da a�an emniyet ventili 
-Is�tma devresi s�cakl�k ayar� 
-Kullan�m suyu s�cakl�k ayar� 
-Zaman saati (opsiyonel)Baca termostat� 
-Diferansiyel bas�n� �alteri 
-A��r� �s� emniyet termostat� 
-Elektronik gaz kontrol sistemi 
-Kire�lenmeye kar�� 4 ayr� �nlem
-Anti kire� fonksiyonu 
-Hermetik modelde fan�n ilave olarak devrede kalmas�
-Kullan�m suyu modunda fan�n ilave olarak devrede kalmas�
-NTC sens�rlerinin �al��mas�n�n �apraz kontrol�

Bro��r.pdf 

 

 

Falke �ift E�anj�rl� Kombiler

 

Modeller 
FALKE HC      (20.640 kcal/h - HERMET�K) 

FALKE 31 HC (26.660 -HERMET�K)
FALKE BC      (20.640 kcal/h - BACALI) 
 
Teknik �zellikler 
-%92,52 verim 
-Yeni jenerasyon pompa ile %25�e varan enerji tasarrufu 
-�zel baca dizayn� ve k���k ebatlar ile maximum alan tasarrufu. 
-Elektrik motorlu �� yollu vana 
-�ift e�anj�r 
-�ki �s�tma devresi s�cakl��� se�im imkan� ile yerden �s�tmaya uygun 
-Ar�za te�his sistemi 
-�ki NTC ile elektronik s�cak su kontrol� 
-Pirin� malzemeden hidrolik grup 
-D�� hava sens�r� opsiyonu 
-Elektronik kademeli ate�leme ve alev mod�lasyonu 
-Hava purj�rl� sirk�lasyon pompas� 
-24 saatte bir pompan�n �al��mas� ile pompa ve 3 yollu vanan�n t�kanmas�n� �nleyen sistem 

-5�C�nin alt�nda �s�tma tesisat�n�n ve kullan�m suyu tesisat�n�n donmadan korunmas�

 

Bro��r.pdf 

 

 

Falke Condense PREM�X YO�U�MALI KOMB�


 

Modeller 
FALKE CONDENSE 24 (20.640 kcal/h) 
FALKE CONDENSE 28 (24.080 kcal/h) 
FALKE CONDENSE 33 (28.380kcal/h) 
 
Teknik �zellikler 
-Y�ksek verim % 109,8 (DIN 4702-T8)
-%30 K�smi y�kte ortalama %107,5 verim elde edilmektedir
-Ar�za tespit sistemi
-Is�tma ve kullan�m suyu modunla yo�u�ma
-Uzaktan kumanda ve d�� hava sens�r� (opsiyonel )
-Elektrikli �� yollu vana

-Geleneksel �s�tma sistemlerine g�re enerji tasarrufu sa�lar ve d���k emisyon de�erleri   (%80 CO ve %90 Nox)  
-Standart verime sahip olan kombilere g�re ortalama %20 daha az CO2 emisyon de�erleri   
-�lave olarak yo�u�mal� kombideki mod�lasyonlu fan ile  sabit verimlilik
-Baca s�cakl���n�n d���k olmas� sebebiyle yanma esnas�nda ve kalorifer tesisat�nda olu�an d���k �s� kay�plar�
-Bu yo�u�mal� kombi s�n�f� hava ve gaz�n �n kar���m� ve �zel paslanmaz �elik brul�r� sayesinde d���k emisyon de�erleri
-Dijital g�sterge ile ar�za lambalar� ve ayar d��meleri sayesinde kazan parametrelerini kolayl�kla ayarlayabilme ve kontrol edebilme

 

bro��r.pdf

 

 

Falke Master 3 E�ANJ�RL� YO�U�MALI KOMB� YEN�

 

Modeller 
FALKE MASTER 24             Yo�u�mal� Kombi 20.640 kcal/h

FALKE MASTER 31             Yo�u�mal� Kombi 26.600 kcal/h

 

Teknik �zellikler    

-% 103014 verim

-Geni� LCD ekran

-4 y�ld�z enerji verimlili�i (CEE/92/42) 

- Fan�n ilerisine monte edilmi� ikinci �s� e�anj�r� sayesinde d���k gaz t�ketimi ve y�ksek verimlilik

-Baca gazlar� i�erisindeki su buhar�n� yo�unla�t�ran �zel �s� e�anj�r� ile yo�u�madaki gizli �s� bacadan geri kazan�ld��� i�in geleneksel kombilere g�re daha verimli
-Baca s�cakl���n�n d���k olmas� sebebiyle yanma esnas�nda ve kalorifer tesisat�nda olu�an d���k �s� kay�plar� 

-Elektronik full alev mod�lasyonu  

-Ar�za te�his sistemi  
-�ki �s�tma devresi s�cakl��� se�im imkan�  
-NTC ile elektronik su s�cakl��� kontrol�  
-�leri ana e�anj�r teknolojisi ile y�ksek verim
-T�rb�nl� debimetre teknolojisi ile konforlu kullan�m s�cak suyu elde etme imkan�
 


Bro��r.pdf

 

SALON T�P� SPLIT KLIMA 24000

 • BAYMAK G�vencesi

 • 24000 Btu/h kapasite

 • Dijital Ekran

 • LCD Uzaktan Kumanda

 • Rotary Kompres�r �le Sessiz �al��ma

 • Seri �r�n

 • Heat Pump Sistemi �le Y�ksek Is�tma Performans�

 • Aktif Karbon Filtre

 • Korozyona Kar�� Dayan�kl� Hydrophilic Kondenser Finler

 • 24 Saat Programlanabilme (Timer) �zelli�i

 • Y�ksek Nem Alma Kapasitesi

 • Otomatik Hava Y�nlendirme Sistemi

 • Fan Kontrol� Sistemi

 • Otomatik �al��t�rma Modu

 • Uyku Modu

 • 3 Dakika G�venlik Korumas�

 • 3 Y�l Cihaz, 5 Y�l Kompres�r Garantisi

 • 10 Y�l Yedek Par�a Sa�lama Garantisi

 • Yayg�n Servis A��

G�NE� ENERJ� S�STEMLER�
SELLEKT�F 1K-2K PAKET S�STEM
SELLEKT�F SER�

 • Titanyum kapl� sellektif y�zeyler ile y�ksek verim

 • Tek par�a sellektif y�zeye ultrasonik titre�im kayna�� ile y�ksek �s� transferi

 • D���k demirli ���k ge�irgenli�i y�ksek solmayan camlar

 • Temperlenmi� darbe dayan�m� y�ksek camlar

 • Prizmatik desenli uv ���nlar� se�ici y�zeye y�nlendiren camlar

 • Atmosfer  �artlar�na dayan�kl� EPDM s�zd�rmazl�k contalar�

 • �zel eloksall� ekst�zyon al�minyum kasalar

 • S�k��t�r�lm�� cam y�n� izalasyonu ile y�ksek �s� yal�t�m�

 • Emaye ve paslanmaz depolar ile sa�l�kl� kullan�m suyu

 • Alttan ��k��l� depolar ile montaj kolayl��� ve estetik g�r�n�m

 • Paslanmaz d�� depo kaplamas�

 • Poli�retan izalasyon depo izalasyonu

 • Depolarda 2kw resiztans ile gece kullan�m�

 • Prin� ba�lant� elemanlar�

 • Y�ksek kapasiteli genle�me tanklar�

 • S�cak galvaniz kapl� ayak profiller ile y�ksek korozyon dayan�m�

 • Baymak kalitesi ve servis hizmetleri

 

PANEL RADYAT�R

 • 5 farkl� tipte (10P, 11PK, 21PKP, 22PKKP, 33DKEK)

 • 5 farkl� y�kseklikte (300, 400, 500, 600 ve 900 mm)

 • 400 mm ile 3000 mm aras�nda 27 farkl� uzunlukta �retilmektedir.

 • 33 mm optimum hatve

 • Y�ksek bas�n� dayan�m�

 • Y�ksek Is�l G��: 90/70/20�C TS EN 442'ye g�re Tip 22-PKKP 600x1000mm i�in 2666 watt/mt (2290 kCal/mt) dir.

 • D���k su hacmi: Tip 22-PKKP 600 i�in 5.90 lt/m

 • Garnit�rl� ve ventilli alternatifleri ile alttan beslemeli ve termostatik kontroll� sistemlere uygun

 • D���k su hacmi ile i�letme giderlerinde tasarruf ve verimlilik sa�lanmaktad�r.

 • Patentli fittings ile d�k�m ve �elik dilimli radyat�rlerin yerine monte edilebilir

 • �zel aksesuarlar ile yere monte edilebilir.

 • Korozyona kar�� diren�li

 • �zel ambalaj� sayesinde nakliye ve montaj s�ras�nda darbelere dayan�kl�

 • Dekoratif

 • 10 y�l garanti.

 

KAT KALOR�FERLER� OMEGA SER�S� KAZAN 

 • Atmosferik br�l�rl�, d�k�m dilimli kazan.

 • 1Do�algaz veya LPG ile �al���r.

 • 29.000 kCal/h ile 57.000 kCal/h aras� kapasite.

 • Boylerli modellerde beklemesiz s�cak su.

 • Atmosferik br�l�r sayesinde sessiz yanma.

 • Program saatli modeller.

 • Baca geri tepmesine kar�� emniyetli.

 

JET POMPALI OTOMAT�K PAKET H�DROFORLAR

 • Orijinal ithal pompal� jet hidroforlar komple paket 8m. derinli�e kadar emi� yapabilmektedir.Kuru �al��maya kar�� kendili�inden korumal�d�r.Ev,k���k konutsal kullan�mlar, tar�msal y�kama ve hobi uygulamalar� i�in idealdir.Az yer kaplar.Otomatik sistem su ka�a�� oldu�unda veya az miktarda kullan�mlar oldu�unda pompan�n devreye girme say�s�n� s�n�rland�r�r.M�kemmel tasar�ml� pompas� sayesinde sessiz ve y�ksek performansl�d�r.20 ve 50 litre kapasiteli depolar� mevcuttur.Monofaze versiyonlarda a��r� y�ke kar�� termik koruma mevcuttur.Jet 151 ve 251 hidrofor d�n��t�r�lebilir �zellikte olup istendi�inde enjekt�r ilavesi ile 27m. Derinlikten emi� yapabilen DP hidrofora d�n��t�r�lebilir.1,36 HP ve �zerindeki cihazlar i�in 50 litrelik depo kullan�lmas� tavsiye edilir.

 • Flat�r, deponuzdaki suyun bitmesi durumunda hidroforunuzu susuz �al��maya kar�� korur. Pompa g�vdesi jet serisinde d�k�m,jetinox serisinde paslanmaz �elik, pompa �aft� paslanmaz �elik,�ark malzemesi teknopolimer olarak �retilmi�tir. Max. Ak��kan s�cakl��� 40�C, Max. Ortam s�cakl��� 40�C ve Max. ��letme bas�nc� jet serisinde 6 bar, jetinox serisinde 8 bard�r.

 

TERMOS�FONLAR

 • 15, 30, 50, 65, 80 ve 100 litre kapasitelerde
 • Tezgah alt� ve tezgah �st� modeller
 • Dijital ve mekanik kumanda panolar�
 • Poli�retan ile m�kemmel �s� yal�t�m�
 • T�m modellerde emaye kaplama ile hijyenik depo
 • Magnezyum anot ile depo i� kaplamas�n�n korunmas�
 • Ayar termostat� ve ayar butonu ile suyu istenilen s�cakl��a ayarlama imkan�
 • Dijital pano ile kuru �al��maya kar�� uyar� ve bakteri �remesi uyar� sistemi

 

 

 

Y�ZLERCE DE����K KAPAS�TE VE MODEL ISITMA VE SO�UTMA �R�NLER�M�Z HAKKINDA B�LG� ALMAK ���N L�TFEN B�Z� ARAYINIZ...

Yetki No: F-10475

 

 

 

Merkez: Mazharbey cad. Evsan Sokak No:4/A G�ztepe/Kad�k�y-�ST.

TEL:   (0216) 567 39 26 - ( 0216) 567 41 33

FAX:   (0216) 567 41 33