ISI-SU HAZIR MUTFAK

 

 

                  Is�-su mutfak olarak kaliteli tasar�mlar� ve sa�laml�klar� ile �ne ��kan haz�r mutfaklar�, siz m��terilerimizden gelen talepler do�rultusunda en ekonomik fiyatlar ve maksimum dayan�kl�l�k �zelliklerini bir araya getirmeyi ama�lad�k. Is�-su mutfak, mutfak �r�nleri i�in geli�tirilen bilgisayar programlar� yard�m�yla her mek�na uygulanabilen mutfaklar, kullan�c� ile birlikte �zel olarak tasarlanmaktad�r.

 

 

 

Haz�r mutfak modellerimiz ile her zevke ve fiyat grubuna y�nelik se�enekler sunmaktay�z.

Mutfa��n�z�n �l��leri al�narak, optimum kullan�m kolayl��� ve isteklerinize uygun olacak �ekilde,     mutfa��n�z� dizayn edip, y�ksek kaliteli malzeme ve kaliteli i��ilikle �retmekteyiz.

�retilen mutfaklar�m�z en k�sa s�rede �ok titiz bir i��ilikle monte edilmektedir.

Kalitemiz garantimiz alt�ndad�r

 

 

 

DE����K MARKA VE MODEL MUTFAK  �R�NLER�M�Z  HAKKINDA   GEN��  B�LG�   ALMAK  ���N  L�TFEN  B�Z�  ARAYINIZ...

 

 

 

 

Merkez: Mazharbey cad. Evsan Sokak No:4/A G�ztepe/Kad�k�y-�ST.

TEL:   (0216) 567 39 26 - ( 0216) 567 41 33

FAX:   (0216) 567 41 33