F�RMA PROF�L�

 

 

       ISI-SU Ltd. olarak 1984 y�l�ndan bu yana , �s�stma-so�utma sistemleri, g�ne� enerji sistemleri, s�hhi tesissat, kalorifer kazanlar� ve d�n���mleri, ve in�aat sekt�r�nde hizmet vermekteyiz. ISI-SU �al��anlar� ile birlikte m��terilerinin tatminini sa�layarak sa�l�kl� geli�meyi, evrensel kalite ve standartlarda �r�n ve hizmetler sunmay� ama�lamaktad�r.

 

         Bu nedenle �lkesi i�in istihdam, m��terileri i�in g�venilirlik, devaml� ve sayg�n bir marka olmay� hedefler.. ISI-SU Ltd. �ti Baymak, Demird�k�m, ECA, Buderus gibi kaliteli �r�nleri m��terilerine en uygun fiyatlara, en iyi proje ve i��ilikle hizmetini sunmay� ve sat�� sonras�nda da m��terilerinin daima yan�nda olmay� ama�lamaktad�r.

 

 

 

 

HEDEF VE �LKELER�M�Z

 
 • M��teri velinimetimizdir
 • Daima en iyi olmak vazge�ilmez hedefimizdir
 • En �nemli sermayemiz d�r�stl�kt�r
 • Amac�m�z s�rekli geli�mek ve kaynak sa�lamakt�r
 • �st�n i� ahlak� ve  d�r�st �al��mak vazge�ilmez ilkemizdir
 • G�c�m�z� ald���m�z T�rk ekonomisine g�� katmay� hedef al�r�z

 • Dile�imiz sat�� ve taahh�tle ba�layan dostlu�umuzun sat�� sonras�nda da  uzun y�llar devam etmesidir.

 

ISI-SU �N�AAT

Baymak Yetkili Ana Bayisidir.
 

 

Yetki No: F-10475

 

BR�TJE  ENERGY SER�S� KOMB� ENERGY PLUS 240i � 240Fi

 • 20.640 kCal/h kapasitede bacal� ve hermetik modeller

 • Yeni jenerasyon pompa ile %25�e varan enerji tasarrufu

 • �zel baca dizayn� ve k���k ebatlar ile maximum alan tasarrufu.

 • %92,52 verim

 • �ki �s�tma devresi s�cakl���

 • Ar�za te�his sistemi

 • NTC ile elektronik s�cak su

 • K���k ebatlar

BAYMAK, hermetik ve bacal� modellerde 20,640kcal/h kapasitesinde ve * %92,52 verimlili�e sahip yeni ECO3 (EKOLOJ�K) KOMBݒyi t�keticini be�enisine sundu. LCD G�sterge Panosu, %25�ten fazla elektrik enerjisi tasarrufu, elektronik full alev mod�lasyonu, �zel baca dizayn� ve ar�za te�his sistemi �zelliklerine sahip ECO3 KOMB�, iki farkl� s�cakl�k ayar aral��� ile yerden �s�tmaya da uygun. Ayr�ca sirk�lasyon pompas� blokaj� kontrol�, �s�tma ve kullan�m suyu devresinde donmaya kar�� koruma �zellikleri kombide �st�n emniyeti sa�l�yor.Sundu�u y�ksek kalite standartlar� ve cazip fiyatlar ile t�keticiden yo�un talep g�ren ECO3 KOMB�, konforda avantaj� yakalamak isteyenler i�in  do�ru se�im oldu�unu kan�tl�yor. Olas� ar�zalar kodlar ve semboller arac�l��� ile LCD ekran �zerinde g�sterilmektedir. Bacal� modelimiz olan ECO� 240 � modelimizde % 92,52 gibi y�ksek bir verim de�erine ula��lmaktad�r. Hermetik ECO� 240 F� modelimizde de % 92,15 gibi y�ksek �s�l verim de�eri sayesinde �ok y�ksek yak�t tasarrufu sa�lanabilmektedir. K���k ebatlar�n�n yan� s�ra �zel baca ��k�� sistemiyle, kendisiyle ayn� ebatlara sahip bir kombiye g�re montajda 12 cm y�kseklik �l��s�nde azalma sa�lanabilmektedir. Elektrik motorlu 3 yollu vana kullan�lmaktad�r. Hem �s�tma sisteminde hem de kullan�m suyu sisteminde donmaya kar�� koruma �nlemi bulunmaktad�r. ECO serimiz de yerden �s�tma sistemlerinde kullan�lmaya m�saittir.

 

Merkez: Mazharbey cad. Evsan Sokak No:4/A G�ztepe/Kad�k�y-�ST.

TEL:   (0216) 567 39 26 - ( 0216) 567 41 33

FAX:   (0216) 567 41 33