ISI-SU HAZIR BANYO

 

 

                  Is�-su banyo �slak mekanlar�n etkileri d���n�lerek y�ksek teknoloji ile �retilen, dayan�kl� ve kaliteli markalar kullanmaktad�r. �r�nlerimiz uzun �m�rl� olmalar� i�in nemli ortamlardan etkilenmiyecek malzemeler se�ilerek �retilir, kullan�lan seramik ve tesisat malzemeleri kararmayan, leke tutmayan, mikrop bar�nd�rmayan hijyenik �r�nlerdir. Kullan�lan yonga levhalar toksit etkisi olmayan hammaddelerden �retilir.

 

Modern  tasar�mlar� ve nem e dayan�kl�l�klar� ile �ne ��kan haz�r banyo, banyo dolaplar�, lavabo, du�akabinler ve k�vetler siz m��terilerimizin istekleri  do�rultusunda en ekonomik fiyatlar ve maksimum kalite �zelliklerini sunacak �ekilde dizayn edilmektedir. Is�-su banyo, banyonuzun �l��leri, g�venlik ve kullan�c� istekleri do�rultusunda �zel olarak tasarlanmaktad�r. Is�-su banyo �retiminin ilk a�amas�ndan ba�lay�p, �r�nlerini t�keticiye ula�t�r�ncaya kadar, her a�amada kaliteyi firma prensibi olarak kabul etmi�tir. Birinci s�n�f kaliteli malzeme ve titiz i��ilikle �retilen banyonuza kavu�mak i�in l�tfen bizi aray�n�z...

          

           

 

DE����K MARKA VE MODEL BANYO �E��TLER�M�Z  HAKKINDA  GEN��  B�LG�   ALMAK  ���N  L�TFEN  B�Z�  ARAYINIZ...

 

 

 

 

Merkez: Mazharbey cad. Evsan Sokak No:4/A G�ztepe/Kad�k�y-�ST.

TEL:   (0216) 567 39 26 - ( 0216) 567 41 33

FAX:   (0216) 567 41 33